Thành phố Việt Trì

Đại Lý Anh Khôi

Địa chỉ

Phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Chỉ đường

X

Đại Lý Dũng Nga

Địa chỉ

Xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Chỉ đường

X

Đại Lý Thuỷ Bình

Địa chỉ

Xã Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Chỉ đường

X

Đại Lý Sơn Ngọc T&T

Địa chỉ

Phường Vân phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Chỉ đường

X