Sơn La

Đại Lý Tiến Túc

Địa chỉ

Xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Chỉ đường

X

Đại Lý Cường Thăng

Địa chỉ

Khối 12, thị trấn Phù Yên, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Chỉ đường

X

Đại Lý Bảo An

Địa chỉ

Xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Chỉ đường

X