Đại Lý Hữu Duy

Địa chỉ: Xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tags: