Thị xã Kỳ Anh

Đại Lý Hoàn Hoa Phát

Địa chỉ

Tái định cư Kỳ Phương, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Chỉ đường

X

Đại Lý Ký Thủy

Địa chỉ

Tái định cư Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Chỉ đường

X