Thành phố Bắc Ninh

Đại Lý Thành Đạt

Địa chỉ

Ki ốt số 15, chợ Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Chỉ đường

X

Đại Lý Toàn Phương 2

Địa chỉ

Khu Đương Xá, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Chỉ đường

X