Lâm Thao

Đại Lý Ánh Hồng

Địa chỉ

Xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Chỉ đường

X

Đại Lý Hồng Quang

Địa chỉ

Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Chỉ đường

X