Hòa Vang

Đại Lý Hòa Tiến

Địa chỉ

Thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành Phố Đà Nẵng

Chỉ đường

X